Gebruikersvoorwaarden Serieus Langedijk

Serieus Langedijk maakt het voor iedereen mogelijk donaties te doen. Door gebruik te maken van de website stemt de Gebruiker in met deze gebruikersvoorwaarden.

In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Donateur: Degene, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door gebruik te maken van het Donatieplatform donaties, schenkingen of giften wenst te maken;
 • Donatie: Een door de Donateur en/of derde geschonken geldbedrag;
 • Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen;
 • Donatieplatform: Alle door Serieus Langedijk ter beschikking te stellen software – al dan niet via haar Website – die het mogelijk maakt om (online) te doneren via Desktops, Tablets en Smartphones, onder andere bestaande uit de website.
 • Online doneren: Het geven van geld middels een elektronische transactie via de Website of anderszins;
 • Serieus Langedijk: Stichting Serieus Langedijk, gevestigd in Zuid-Scharwoude en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80696651;
 • Goede Doel: Elke bij een kamer van koophandel ingeschreven charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon, die via het Donatieplatform van Serieus Langedijk, dan wel anderszins giften ontvangt van de Donateurs;
 • Overeenkomst: De gebruikersovereenkomst tussen Serieus Langedijk en de Gebruiker;
 • Transactie: Iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel overeenkomst in het leven roept.
 • Actie: Een door Gebruiker opgestarte actie.
 • Website(s): Alle door Serieus Langedijk te beheren en/of te gebruiken websites, zoals www.serieuslangedijk.nl.

Toepasselijkheid

 • Art. 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle transacties van Serieus Langedijk en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Serieus Langedijkschriftelijk zijn bevestigd.
 • 1.2. Serieus Langedijk opereert autonoom en laat donateurs doneren aan een actief, bij KvK ingeschreven, Goed Doel die door Serieus Langedijk is aangenomen.

Toepasselijkheid

Art. 2.1. Serieus Langedijk maakt het mogelijk om vanuit haar eigen invalshoek via het Donatieplatform donaties te maken aan een Goed Doel.
2.2. Mocht de Gebruiker zich niet kunnen vinden in deze voorwaarden, dan dient de Gebruiker geen gebruik te maken van de diensten van Serieus Langedijk en/of het Donatieplatform.
2.3. Het staat Serieus Langedijk vrij om een aanmelding niet te accepteren en/of af te wijzen of in te trekken.
2.4. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de website kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar: info@serieuslangedijk.nl.
2.5. Acties waarbij blijkt dat er via frauduleuze transacties getracht wordt een Donatie te doen kunnen zonder opgaaf van reden gedeactiveerd worden door Serieus Langedijk.

Rechten en plichten Serieus Langedijk

4.1. De Gebruiker is verplicht minimaal één werkend e-mailadres in de database in te voeren. Dit e-mailadres wordt gebruikt om de Gebruiker op de hoogte te brengen van speciale mededelingen door Serieus Langedijk en wordt gebruikt voor berichtgeving over online donaties en eventuele acties. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van de NAW-gegevens en andere gegevens. Via de nieuwsbrief van Serieus Langedijk blijft de Gebruiker op de hoogte van alle aanpassingen.
4.2.
De Gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan Serieus Langedijk verschafte informatie en gegevens.
4.3.
Niet toegestaan voor de Gebruiker is:

 • het gebruiken van, alsmede het toegang (proberen te) krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software van Serieus Langedijk, van aan Serieus Langedijk gelieerde partijen en of van met Serieus Langedijk samenwerkende partijen, zonder dat Serieus Langedijk daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven aan de Gebruiker;
 • het zonder toestemming van Serieus Langedijk en/of de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van Serieus Langedijk en/of derden dan wel gegevens aan gegevens van Serieus Langedijk en/of derden toevoegen;
 • het verspreiden van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijk waardigheid evenals materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie.

4.4. De Gebruiker verplicht zich te allen tijde te voldoen aan alle geldende (nationale en internationale) wetten en regelgeving.
4.5.
Mocht niet voldaan worden aan dit artikel door de Gebruiker, dan zal dit nimmer tot een tekortkoming van Serieus Langedijk kunnen leiden of kan Serieus Langedijk nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schending. De Gebruiker vrijwaart Serieus Langedijk terzake.

Websites

Art. 7.1. Serieus Langedijk heeft de inhoud van de Website(s) met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op de Website(s) kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig van derden.
7.2.
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden bevatten. Wanneer Serieus Langedijk links naar informatie van Goede Doelen aanbiedt, betekent dit niet dat Serieus Langedijk deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. Srieus Langedijk heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Serieus Langedijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.
7.3.
Serieus Langedijk spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Serieus Langedijk legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Serieus Langedijk is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Gebruiker of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
7.4.
Serieus Langedijk streeft ernaar om de Website(s) en de online donatiemodule doorlopend online te houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. Serieus Langedijk is gerechtigd de Website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website(s) zonder dat hierdoor enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding jegens Serieus Langedijk ontstaat.
7.5.
De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website(s). Het gebruik van de Website(s) is geheel voor eigen risico van de Gebruiker. Serieus Langedijk garandeert dan ook niet dat (de inhoud van) haar website te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Website(s) ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Persoonsgegevens

Art. 8.1. Het uitgangspunt van Serieus Langedijk is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Serieus Langedijk niet verplicht is. Serieus Langedijk verzamelt de persoonsgegevens van de Gebruiker wanneer de Gebruiker zijn of haar persoonsgegevens via het Donatieplatform en/of Website(s) registreert of invoert.
8.2.
Serieus Langedijk, dan wel aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende bedrijven en/of organisaties gebruiken deze persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (Gegevensbewerking) beschreven doeleinden.
8.3.
Serieus Langedijk respecteert de privacy van de Gebruiker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Gebruiker aan Serieus Langedijk verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG daaraan stelt. Eventuele EXIF en metadata bij foto's die geupload worden moet de gebruiker zelf verwijderen alvorens deze te uploaden/plaatsen indien niet gewenst wordt dat deze metadata online staat.
8.4.
Op de Website(s) en/of Donatieplatform zijn systemen opgenomen van derden die niet aan Serieus Langedijk toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt Serieus Langedijk geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de Gebruiker omgaan.
8.5.
Op de Website(s) en het Donatieplatform wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken, zoals onder andere: Facebook, Twitter en WhatsApp. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter en Whatsapp door om te weten wat zij met de persoonsgegevens van de Gebruiker doen.

Gegevensverwerking

Art. 9.1. De gegevens die de Gebruiker op de website(s) of het Donatieplatform invoert tijdens de donatie, worden door Serieus Langedijk.
9.2.
De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door Serieus Langedijk verwerkt om:
a) het Donatieplatform te kunnen laten functioneren;
b) nieuwsbrieven te verzenden waarmee de Gebruiker wordt geïnformeerd over nieuws op het gebied van Goede Doelen, diensten van Serieus Langedijk en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de Gebruiker zich kan afmelden;
c) deze te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Serieus Langedijk in welke vorm dan ook;
d geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
e) het Donatieplatform te kunnen beveiligen;
f) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor Serieus Langedijk gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie.

Aansprakelijkheid

Art. 10.1. De aansprakelijkheid van Serieus Langedijk jegens de Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot een maximumbedrag van € 250,-. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Serieus Langedijk.
10.2.
De aansprakelijkheid van Serieus Langedijk wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Gebruiker is toe te rekenen.
10.3.
Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Serieus Langedijk beperkt tot de directe schade van de Donateur.
10.4.
Serieus Langedijk is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van de Website(s) en/of het Donatieplatform of onderdelen daarvan die derving van inkomsten van het Goede Doel tot gevolg hebben.
10.5.
Serieus Langedijk zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de Gebruiker jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor haar rechtstreekse gehoudenheid jegens de Gebruiker als voortvloeiend uit deze voorwaarden. De Gebruiker zal Serieus Langedijk ter zake vrijwaren.
10.6.
Serieus Langedijk kan niet aansprakelijk worden gehouden door de Gebruiker voor de inhoud en publicatie(s) van de over Goede Doelen geplaatste informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Website(s) en het Donatieplatform liggen bij Serieus Langedijk. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van Serieus Langedijk behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
11.2.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website(s) en/of het Donatieplatform op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.
11.3.
Er worden door Serieus Langedijk geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker verleend.
11.4.
De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de website(s) en het Donatieplatform bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Serieus Langedijk en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
11.5.
Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Serieus Langedijk de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website(s) en/of het Donatieplatform te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden door Serieus Langedijk aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld.
11.6.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Serieus Langedijk.
11.7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
11.8.
Door materialen in te sturen ter publicatie en/of door zelf informatie en/of foto’s via de website van Serieus Langedijk, dan wel op andere wijze te tonen via en medium van Serieus Langedijk, verleent de Gebruiker aan Serieus Langedijk een onbeperkt gebruikersrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in de digitale nieuwsbrief) zonder dat enige (financiële) compensatie verschuldigd is.
11.9.
Het is de Gebruiker niet toegestaan auteursrechtelijk werk te publiceren en/of openbaar te maken via de website en/of een ander medium van Serieus Langedijk. Daarnaast mag er geen videomateriaal van websites als YouTube geplaatst worden die auteursrechtelijk materiaal bevatten. De Gebruiker vrijwaart Serieus Langedijk voor eventuele aanspraken van derden. Serieus Langedijk heeft het recht om geplaatst auteursrechtelijk beschermd materiaal direct te verwijderen van de website.

Slotbepalingen

Art. 12.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2.
Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Serieus Langedijk, onverminderd het recht van Serieus Langedijk om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
12.3.
Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de Gebruiker toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

Laatste wijzigingsdatum: 2 september 2021